ΕΝΤΟΣ

Πανεπιστήμιο Κρήτης : απ' ευθείας ανάθεση

«Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων κλιματισμού για τις ανάγκες του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης του Πανεπιστημίου Κρήτης, προϋπολογισμένης δαπάνης 20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α»
Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 22 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και έως την ώρα 14:00. Οι προσφορές θα παραδίδονται στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Παν/μίου Κρήτης στο Ηράκλειο, στο κτήριο Διοίκησης που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών.
Περισσότερες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας www.uoc.gr»

-----

«Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προμήθεια και εγκατάσταση - επισκευή υλικού πυρόσβεσης στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης του Πανεπιστημίου Κρήτης, προϋπολογισμένης δαπάνης 3.300,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α»
Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 20 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και έως την ώρα 14:00 μ.μ. Οι προσφορές θα παραδίδονται στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Παν/μίου Κρήτης στο Ηράκλειο, στο κτήριο Διοίκησης που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών.
Περισσότερες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας www.uoc.gr»

-----

«Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προμήθεια ενός φωτοτυπικού - εκτυπωτικού μηχανήματος - πολυμηχανήματος για την κάλυψη των αναγκών της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο, προϋπολογισμένης δαπάνης 3.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α»
Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 21 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και έως την ώρα 14:00 μ.μ. Οι προσφορές θα παραδίδονται στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Παν/μίου Κρήτης στο Ηράκλειο, στο κτήριο Διοίκησης που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών.
Περισσότερες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας www.uoc.gr»