ΕΝΤΟΣ

Πανεπιστήμιο Κρήτης : Απ’ ευθείας ανάθεση

«Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην ανάθεση υπηρεσιών δημοσίευσης των ανακοινώσεων προκηρύξεων θέσεων μελών Δ.Ε.Π. των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο, στον ελληνικό έντυπο τύπο, για τα έτη 2019 - 2020, προϋπολογισμένης δαπάνης 1.550,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για το έτος 2019 και 1.550,00€ για το έτος 2020 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α»
Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 20 Φεβρουαρίου 2019 και έως την ώρα 13:30 μ.μ. Οι προσφορές θα παραδίδονται στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Παν/μίου Κρήτης στο Ηράκλειο, στο κτήριο Διοίκησης που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών.
Περισσότερες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας www.uoc.gr.

Η Προϊσταμένη
του Τμήματος Προμηθειών