ΕΝΤΟΣ

Πανεπιστήμιο Κρήτης : Απ’ ευθείας ανάθεση

Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης στην προμήθεια επωαστικού κλιβάνου CO2 για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, προϋπολογισμένης δαπάνης 8.680,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει την Παρασκευή 24 Μαΐου 2019 στις 14:00μμ. Οι προσφορές θα παραδίδονται στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο, στο κτήριο Διοίκησης που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών. Περισσότερες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας www.uoc.gr

=======================

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την Προμήθεια εργαστηριακού υλικού των τμημάτων Βιολογίας, Ιατρικής, Χημείας και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 31.497,99€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις λήγει στις 28/05/2019 ημέρα Τρίτη και έως την ώρα 14:00 μ.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 29/05/2019 και ώρα 11:00πμ στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Παν/μίου Κρήτης στο Ηράκλειο, στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών.
Περισσότερες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας www.uoc.gr»

Η Προϊσταμένη
του Τμήματος Προμηθειών
Ασπασία Στιβακτάκη