ΕΝΤΟΣ

Πανεπιστήμιο Κρήτης : Απ’ ευθείας ανάθεση

«Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, πρόκειται να προβεί στην προμήθεια και εγκατάσταση πιστοποιημένων ντουλαπών ασφαλείας με σκοπό τη φύλαξη χημικών στο Τμήμα Φυσικής της ΣΘΕΤΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης», με συνολικό προϋπολογισμό δαπάνης 9.300,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης στο www.uoc.gr
Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 18/11/2019 και ώρα 13:30 στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, της Υποδ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Παν/μίου Κρήτης στο Ηράκλειο, Κτήριο Διοίκησης Ι, Γραφ. 109 –Πανεπιστημιούπολη Βουτών.»

---------------------------

«Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού στην προμήθεια ανταλλακτικών και μηχανημάτων κλιματισμού στο κτήριο του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης προϋπολογισμένης δαπάνης 16.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 18 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Οι προσφορές θα παραδίδονται στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο, στο κτήριο Διοίκησης Ι που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών. Περισσότερες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας www.uoc.gr »

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών
α.α.

Παναγιώτα Σαλεμή