ΕΝΤΟΣ

Πανεπιστήμιο Κρήτης : Απ’ ευθείας ανάθεση

Tο Πανεπιστήμιο Κρήτης, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την Προμήθεια εργαστηριακού υλικού των ΠΜΣ των τμημάτων Ιατρικής και Χημείας, του Πανεπιστημίου Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 17.591,56€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις λήγει στις 25/11/2019 ημέρα Δευτέρα και έως την ώρα 13:30 μ.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 26/11/2019 και ώρα 11:00πμ στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Παν/μίου Κρήτης στο Ηράκλειο, στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών.

Περισσότερες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας www.uoc.gr»