ΕΝΤΟΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Σεμινάριο για την ανάπτυξη Προγραμμάτων Κυκλοφοριακής Αγωγής

Αύριο Παρασκευή 17/01/2020 στις 16:30 ξεκινάμε, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, τον πρώτο κύκλο υλοποίησης Έργου το οποίο αφορά στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων Ανάπτυξης Προγραμμάτων Κυκλοφοριακής Αγωγής. Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS: https://lahers.hmu.gr/)) του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, με την υποστήριξη της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης και των Δ/νσεων Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Κρήτης.

Σκοπός του προγράμματος

Το πρόγραμμα επιδιώκει να ενισχύσει και να καταστήσει επαρκείς και αποτελεσματικούς τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν και να αξιολογήσουν προγράμματα Κυκλοφοριακής Αγωγής στην τάξη και στο σχολείο, στο οποίο υπηρετούν.

Βασικές ενότητες προγράμματος

α) Εκτίμηση αναγκών μαθητών και προσδιορισμός μαθησιακών στόχων με βάση τις εξατομικευμένες ανάγκες των μαθητών σε ζητήματα Κυκλοφοριακής Αγωγής.

β) Επιλογή και προσαρμογή της εκπαιδευτικής προσέγγισης και των μεθόδων στα ιδιαίτερα ιδιοσυγκρασιακά και άλλα χαρακτηριστικά των μαθητών.

γ) Αξιοποίηση Τεχνολογίας της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην υλοποίηση και την αξιολόγηση των προγραμμάτων Κυκλοφοριακής Αγωγής.

δ) Μέθοδοι αξιοποίησης γονέων και εκπαιδευτικής κοινότητας στα προγράμματα Κυκλοφοριακής Αγωγής.

ε) Ανάλυση κινδύνων στα προγράμματα Κυκλοφοριακής Αγωγής.

στ) Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Προγράμματος Κυκλοφοριακής Αγωγής, μέσα από ορισμό κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογή κατάλληλων μεθόδων και εργαλείων αξιολόγησης.

Χώρος διεξαγωγής προγράμματος:

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στους εκπαιδευτικούς χώρους του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στη Σχολή Επιστημών Υγείας (Εσταυρωμένος, ΤΚ. 71004, Ηράκλειο).