ΕΝΤΟΣ

Γενική Επιχειρηματικότητα και Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων

Ανακοινώθηκαν δύο νέες προσκλήσεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, όπως υπέγραψε ο υπουργός Ανάπτυξης Επενδύσεων:

  • Καθεστώς ενισχύσεων "Γενική Επιχειρηματικότητα - 4ος Κύκλος", προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ &
  • Καθεστώς ενισχύσεων "Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων - 2ος Κύκλος", προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει έως τις 31 Ιουλίου 2020. Τα ποσοστά επιδότησης (φορολογική απαλλαγή, ενίσχυση με επιχορήγηση χρημάτων) κυμαίνονται ανά μέγεθος εταιρείας και αναλόγως με το είδος του επενδυτικού σχεδίου και την Περιφέρεια στην οποία αυτό υλοποιείται.

[1] Γενική Επιχειρηματικότητα (4ος κύκλος)

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Γενικής Επιχειρηματικότητας κατανέμεται ως εξής: 140 εκατ. ευρώ αφορούν Επιχορηγήσεις, Επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και Επιδότηση δημιουργούμενης απασχόλησης. Τα 210 εκατ. ευρώ αφορούν Φορολογικές Απαλλαγές. 

Ενισχύονται δαπάνες για κτηριακά και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, μηχανήματα, μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό, άυλες δαπάνες, μισθολογικό κόστος και μελέτες και αμοιβές συμβούλων / δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων εξαρτάται από το μέγεθος του φορέα, ως εξής:

α. για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 ευρώ,

β. για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό των 250.000 ευρώ, 

γ. για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ,
δ. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ


[2] Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων (2ος κύκλος)
Ο συνολικός προϋπολογισμός της Επιχειρηματικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων κατανέμεται ως εξής: 140 εκατ. ευρώ αφορούν Επιχορηγήσεις, Επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και Επιδότηση δημιουργούμενης απασχόλησης. Τα 10 εκατ. ευρώ αφορούν φορολογικές απαλλαγές.
Ενισχύονται δαπάνες για κτηριακά και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, μηχανήματα, μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό, άυλες δαπάνες, μισθολογικό κόστος και μελέτες και αμοιβές συμβούλων / δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. 
Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων εξαρτάται από το μέγεθος του φορέα, ως εξής:
α. για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ,
β. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ.

[γ] Καθεστώς Μηχανολογικού Εξοπλισμού (3ος κύκλος)

Το Καθεστώς αυτό του Αναπτυξιακού Νόμου έχει ξεκινήσει ήδη από τις 25/2/2019 και λήγει στις 30/9/2020, εκτός και εάν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός των 150 εκ ευρώ που έχει εγκριθεί. Επιχορηγείται αποκλειστικά η αγορά Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Ειδικών Εγκαταστάσεων (πλην κτηριακών) καθώς και νέων Οχημάτων που λειτουργούν εντός της μονάδας. Η επιδότηση παρέχεται με τη μορφή της Φοροαπαλλαγής στα επόμενα 5 έως 15 έτη. [Περισσότερες λεπτομέρειες]


☆ Βασικές Προϋποθέσεις Ένταξης στον Αναπτυξιακό Νόμο 
Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι επιχειρήσεις (υφιστάμενες, υπό σύσταση, υπό συγχώνευση) που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια και έχουν τη μορφή εμπορικής εταιρείας (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ), Ατομικής Επιχείρησης. Είναι επίσης επιλέξιμες και οι εξής μορφές: Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ.
 
Για να ενταχθεί μια εταιρεία είναι απαραίτητο να μην έχει ξεκινήσει εκ των προτέρων το επιδοτούμενο έργο (αγορά μηχανημάτων, πληρωμή προκαταβολών κτλ), πριν την υποβολή της Αίτησης. Επίσης, δεν εντάσσονται προβληματικές επιχειρήσεις, καθώς και όσες έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση στον τόπο επένδυσης όπου θα λάβει χώρα το επιχορηγούμενο έργο τα τελευταία 2 έτη. Οι αιτήσεις θα πρέπει να αφορούν σε ένα από τα παρακάτω:
-Δημιουργία νέας μονάδας.
-Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας (να πιστοποιείται από επίσης στοιχεία τεκμηρίωσης).
-Διαφοροποίηση παραγωγής μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί πριν.
-Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας (για μεγάλες επιχειρήσεις).
-Απόκτηση του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού από επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η αγορά γίνεται από επενδυτή που δε συσχετίζεται με τον πωλητή. 
[Κέντρο Επενδύσεων / Σύμβουλοι Επιχειρήσεων - Σύμβουλοι ΕΣΠΑ]
Η εταιρεία μας παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας (προαξιολόγηση) καθώς και στην εκπόνηση - υποβολή ενός άριστου business plan το οποίο θα αποδώσει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση. Με εμπειρία άνω των 10 ετών, αναλαμβάνουμε πλήρως την ένταξη και την υποστήριξη των επιχειρήσεων. [Δείτε εδώ προηγούμενα έργα στον Αναπτυξιακό Νόμο]. Περισσότερες πληροφορίες στο 2108028330 ή στο 2810823002 (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).
 
☆  Εμπειρία άνω των 10 ετών σε ενισχύσεις Αναβάθμισης επιχειρήσεων ☆
*Σύμβουλοι ΕΣΠΑ: ΠΕΠ, Τουρισμός ΕΣΠΑ, Leader, Αναπτυξιακός*
Με εκτίμηση,  
Νικόλαος Κ. Κοτσυφός