ΕΝΤΟΣ

Πανεπιστήμιο Κρήτης : Απ’ ευθείας ανάθεση

«Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, επαναπροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια ζωντανών και ταριχευμένων ζώων που θα εκτεθούν στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης του Πανεπιστημίου Κρήτης»,  προϋπολογισμένης δαπάνης 40.682,51€  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 27 Ιανουαρίου 2020 και  ώρα 14:00. Οι προσφορές θα παραδίδονται στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του  Πανεπιστημίου  Κρήτης στο Ηράκλειο,  στο κτήριο Διοίκησης Ι που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών. Περισσότερες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας www.uoc.gr »   

-----------------------------------

«Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης για την  προμήθεια εξοπλισμού επίπλωσης της αίθουσας συνεδριάσεων Κοσμητείας ΣΘΤΕ και γραφείων νέων μελών ΔΕΠ της Σχολής , προϋπολογισμένης δαπάνης 15.748,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 04/02/2021 και  ώρα 13:30. Οι προσφορές θα παραδίδονται στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του  Πανεπιστημίου  Κρήτης στο Ηράκλειο,  στο κτήριο Διοίκησης Ι που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών. Περισσότερες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας www.uoc.gr »