ΕΝΤΟΣ

Πανεπιστήμιο Κρήτης : Απ’ ευθείας ανάθεση

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, στην Προμήθεια εξοπλισμού με σκοπό την κάλυψη αναγκών της κινηματογραφικής ομάδας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 4.812,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις λήγει στις 30/11/2021 και έως την ώρα 14:00 μ.μ.

Περισσότερες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας www.uoc.gr