Πανεπιστήμιο Κρήτης : Απ’ ευθείας ανάθεση

«Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης στην προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο, προϋπολογισμένης δαπάνης 31.813,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 22/8/2022 και ώρα 14:00.
Οι προσφορές θα παραδίδονται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου (γραφείο 20 - ισόγειο) της Υποδ/νσης Διοικητικού του Πανεπιστημίου Κρήτης, κτήριο Διοίκησης Ι που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών. Περισσότερες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας www.uoc.gr»------------------------

«Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της  απ’ ευθείας ανάθεσης για την Προμήθεια ενός ψυκτικού (chiller), για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών  προϋπολογισμένης δαπάνης    13.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)»

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις _25/8_/22_  και  ώρα 14:00. 

Οι προσφορές θα παραδίδονται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου (γραφείο 20 - ισόγειο) της Υποδ/νσης Διοικητικού του Πανεπιστημίου Κρήτης, κτήριο Διοίκησης Ι που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών. Περισσότερες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας www.uoc.gr »    

-----------------------------------------------

«Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης για τη «Στεγάνωση της μεταλλικής στέγης του κλειστού Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου στο  Ηράκλειο.    

Δαπάνη  ύψους 10.199,00€  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) )»

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 25/8/2022  και  ώρα 14:00. 

Οι προσφορές θα παραδίδονται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου (γραφείο 20 - ισόγειο) της Υποδ/νσης Διοικητικού του Πανεπιστημίου Κρήτης, κτήριο Διοίκησης Ι που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών. Περισσότερες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας www.uoc.gr »