Πανεπιστήμιο Κρήτης : Απ’ ευθείας ανάθεση

«Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης για την «Συντήρηση και επισκευή δεκατεσσάρων (14) υπερκαταψυκτών του Τμήματος Βιολογίας . προϋπολογισμένης δαπάνης  2.850,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)»

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 25/8/2022  και  ώρα 14:00. 

Οι προσφορές θα παραδίδονται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου (γραφείο 20 - ισόγειο) της Υποδ/νσης Διοικητικού του Πανεπιστημίου Κρήτης, κτήριο Διοίκησης Ι που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών. Περισσότερες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας www.uoc.gr »    

Η Αναπλ. Προϊσταμένη  του Τμήματος  Προμηθειών 
  Μαρία Μανιδάκη