ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση την Tρίτη 21 Μαρτίου 2023 και ώρα 13.00 μμ. στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 και το Φ.Ε.Κ.1429/10-03-2023 τεύχος Β’, προκειμένου να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα θέματα που αναγράφονται παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  1. Λήψη απόφασης για την άσκηση προσφυγής κατά της με αριθμ.πρωτ.10674/2022 αποφάσεως της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Κρήτης.
  2. Λήψη απόφασης για μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αριθμ.33/2023 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης.
  3. Λήψη απόφασης για μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αρ.378/2022 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Χανίων.
  4. Λήψη απόφασης για την άσκηση του ενδίκου μέσου της προσφυγής αναθεώρησης κατά της με αριθμ.228/2023 απόφασης του 7ου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
  5. Ψήφιση όρων διενέργειας πρόχειρης, φανερής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση μηχανημάτων έργου 2023 κυριότητας του Δήμου Ηρακλείου.
  6. Έγκριση όρων διακήρυξης τεχνικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου "Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Γυμνάσιου λυκείου Αγίου Μύρωνα Δήμου Ηρακλείου" και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του έργου.
  7. Α) Έγκριση των τευχών δημοπράτησης & όρων διακήρυξης της υπηρεσίας «Δημιουργία μόνιμης έκθεσης ενθυμημάτων εθνικής αντίστασης στη Στοά Μακάσι» (Υποέργο 1 της πράξης «Δημιουργία μόνιμης έκθεσης ενθυμημάτων εθνικής αντίστασης στη Στοά Μακάσι») και Β) Καθορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού της υπηρεσίας.
  8. Α) Αποδοχή χρηματοδότησης και υλοποίηση της πράξης "Ολοκληρωμένες αστικές παρεμβάσεις περιοχών εντός ορίων ΣΟΑΠ Δήμου Ηρακλείου" και Β) Ορισμός υπολόγου και υπεύθυνου λογαριασμού στην ανωτέρω πράξη.
  9. Α) Αποδοχή χρηματοδότησης και υλοποίηση της πράξης "Βελτίωση οδικής ασφάλειας αστικού οδικού δικτύου Δήμου Ηρακλείου" και Β) Ορισμός υπολόγου και υπευθύνου λογαριασμού στην ανωτέρω πράξη.

10. Υποβολή πρότασης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT IV, με τίτλο  «Protecting and converting our built inheritance».

11. Ανάκληση της με αριθμό 897/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και επαναφορά σε ισχύ της με αρ.625/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

12.  Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.562/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση τροποποίησης της ομάδας έργου της πράξης «COOPERATIVE INTELLIGENT EDUCATION & ELECTROMOBILITY ZERO ENERGY BUILDINGS») με ακρωνύμιο «C-IZEBS» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-Α «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020».

13. Τροποποίηση της απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 861/2022 με θέμα «Αποδοχή των όρων χρηματοδότησης και υλοποίησης πράξης και ορισμός μελών ομάδας έργου της πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων σε Δήμους της χώρας (εκτός Δήμων μητροπολιτικών κέντρων)» με κωδικό́ ΟΠΣ 5163963 από το επιχειρησιακό́ πρόγραμμα «υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2014-2020», ως προς την υπεύθυνη λογαριασμού του έργου.

14. Έγκριση τροποποίησης ομάδας έργου για την πράξη με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση των ιστορικών κτηρίων του προεδρικού μεγάρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και της ΛΟΤΖΙΑΣ – ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» με ακρωνύμιο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ» του προγράμματος συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020».

15.  Έγκριση 1ου πρακτικού του διαγωνισμού της μελέτης "Μελέτη γέφυρας επί του ρέματος Χρυσοβαλάντου στην οδό Καπετάν Χρήστου Μπαντουβά".

16.  Έγκριση πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής που αφορά την αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ (CPV 66514110-0)- ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ».

17.  Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς του διαγωνισμού με τίτλο "Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων του Δήμου Ηρακλείου".

18. Επικύρωση πρακτικού που αφορά στην προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ηρακλείου και των νομικών προσώπων, Δημοτικό Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου (ΔΟΠΑΦΜΑΗ) Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ηρακλείου (ΔΗΚΕΗ) αρ.πρωτ.προκήρυξης128004/15-12-2022 Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 176736.

19. Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΓΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ».

20. Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ».

21. Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ».

22.  Έγκριση του 2ου πρακτικού αξιολόγησης και βαθμολόγησης οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της μελέτης 'ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΙΟΥ' με κωδικό ΕΣΗΔΗΣ:191918.

23. Έγκριση πρακτικών για τη διενέργεια και αξιολόγηση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Υπηρεσία φύλαξης και ασφάλειας: Κέντρου αστέγων, Κέντρου Κοινότητας & Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών του Δήμου Ηρακλείου» (αρ.πρωτ.προκήρυξης122656/02-12-2022.//Α/Α Συστήματος στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ομάδα 1:178569, Ομάδα 2:178572,1, Ομάδα 3:178573).

24. Επικύρωση πρακτικών για την υπηρεσία "Προώθηση - ενδυνάμωση τουριστικού προορισμού Ηράκλειο" (αρ.πρωτ.διακήρ.129239/19-12-2022), ο οποίος έλαβε τον 179061 αριθμό συστήματος στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 22PROCO11848061.

25. Έγκριση 4ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».

26. Οριστική παραλαβή της μελέτης εφαρμογής και των τευχών δημοπράτησης της μελέτης ενεργειακής αναβάθμισης του γυμνάσιου - λυκείου Αγίου Μύρωνα στο πλαίσιο της μελέτης με τίτλο "Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών και σχολικών κτιρίων".

27.  Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΦ 2283».

28.  Καθορισμός τιμής μονάδος τμήματος επί της οδού Ψαρών στο Ο.Τ. 622γ  εμβαδού 20,75 μπου προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία των κ. Κοκολάκη Αργυρώ και κ. Κοκολάκη Ελένης, σύμφωνα με την με αριθμ.4/2022 Πράξη Προσκύρωσης και Αναλογισμού Αποζημιώσεων.

29.  Έγκριση μετάβασης και εξειδίκευση πίστωσης για τη μετακίνηση του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Σισαμάκη στον Πειραιά, στις 1/4/2023 με επιστροφή την Κυριακή 2/4/2023.

30.  Έγκριση καταβολής προστίμων εκπρόθεσμου ελέγχου ΚΤΕΟ των οχημάτων του Δήμου μας έτους 2023.

31.  Απόδοση λογαριασμού του υπολόγου Ανωγιαννάκη Εμμανουήλ για την πληρωμή της συμπλήρωσης φωτιστικών σωμάτων & μονοφασικής παροχής δημοτικού φωτισμού.

32.  Εξέταση αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού της κας Καλαιτζάκη Καλλιρόης του Εμμανουήλ για την αποκατάσταση φθορών που προκλήθηκαν στο αυτοκίνητό της από πτώση κλαδιών δέντρου.

33.  Αποδοχή αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού του κ. Κυριακάκη  Εμμανουήλ του Γεωργίου μετά από υπεύθυνη δήλωσή του.

34.  Αποδοχή δωρεάς δέκα σχαρών στάθμευσης ποδηλάτων.

35.  ΄Εγκριση όρων και διακήρυξης για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Φ/Β ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΜΥΡΩΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ MINIBUS» με προϋπολογισμό 225.161,29 €, πλέον ΦΠΑ 54.038,71 € (σύνολο: € 279.200,00), στο πλαίσιο της Πράξης «Συνεργατική Ευφυής εκπαίδευση & ηλεκτροκινητικότητα-Μηδενικά κτήρια ενέργειας» («Cooperative Intelligent education & electromobility Zero Energy Buildings») με Ακρωνύμιο «C-IZEBs»  (ΟΠΣ MIS 5050682), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020» - ΄Εγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού.

36.   Αξιοποίηση τριών ακινήτων 01,02 και 03 στη θέση “Σκαφιδαράς” Γαζίου Δ. Μαλεβιζίου (κληροδότημα Πανανείου).

Δημοφιλή Αρθρα