2810.gr

Αδειοδοτήσεις εξπρές – απλοποίηση διαδικασίων για επιχειρήσεις

Λιγότερα δικαιολογητικά,  απλοποίηση των διαδικασιών αλλά και περιορισμό της  γραφειοκρατίας φέρνει το νομοσχέδιο νόμου «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις»,  για την αδειοδότησης των επιχειρήσεων το οποίο τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση με τους φορείς της  αγοράς από το υπουργείο Οικονομίας  έως και τις 29 Αυγούστου.

Το νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση σχετικά με το νέο σύστημα αδειοδότησης των επιχειρήσεων το οποίο αποτελεί και μνημονική υποχρέωση  έχει σαν στόχο την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου της αδειοδότησης των επιχειρήσεων ώστε το περιβάλλον να είναι πιο φιλικό στην επιχειρηματικότητα να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητας  και να αρθούν γραφειοκρατικά εμπόδια τα οποία μέχρι σήμερα δημιουργούσαν προσχώματα και απέτρεπαν την είσοδο στην ελληνική αγορά νέων επιχειρηματιών.

 Το παλιό σύστημα αδειοδότησης των επιχειρήσεων στηριζόταν σχεδόν αποκλειστικά στις εκ των προτέρων διαδικασίες αδειοδότησης και προέβλεπε προσκόμιση ενός μεγάλου αριθμού δικαιολογητικών στις αρμόδιες αρχές δημιουργώντας κόστος σε χρήμα και χρόνο για τις επιχειρήσεις. Επιπλέον οι επιτόπιοι έλεγχοι νομιμότητα που προέβλεπε πραγματοποιούνταν στις επιχειρήσεις, πριν την έναρξη λειτουργίας τους δημιουργώντας σημαντικές καθυστερήσεις ενώ οι εκ των υστέρων έλεγχοι πραγματοποιούνταν χωρίς συγκεκριμένο πλάνο και χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν το πραγματικό ρίσκο για το δημόσιο συμφέρον.

 Με το νέο πλαίσιο το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Οικονομίας εστιάζει στη δημιουργία υψηλής ασφάλειας δικαίου για τους δυνητικούς επενδυτές, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων.

Το νομοσχέδιο εκτός των  βασικών αρχών για την αδειοδότηση που εισάγει προβλέπει και ειδικές  ρυθμίσεις απλοποίησης της διαδικασίας αδειοδότησης σε τρεις συγκεκριμένους επιχειρηματικούς κλάδους αιχμής και συγκεκριμένα της μεταποίησης τροφίμων και ποτών, των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και των τουριστικών καταλυμάτων.

Καινοτομία του αποτελεί το γεγονός ότι το βάρος του ελέγχου της ορθής λειτουργίας των επιχειρήσεων μετατοπίζεται στους εκ των υστέρων ελέγχους, που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια λειτουργίας των επιχειρήσεων. Με αυτό τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα στους επιχειρηματίες να ξεκινήσουν την δραστηριότητά τους άμεσα και να ελεγχθούν σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.

Επιπλέον εισάγεται για πρώτη φορά στην έννομη τάξη, η έννοια της γνωστοποίησης, της ενημέρωσης δηλαδή της διοίκησης από τον επιχειρηματία για την έναρξη λειτουργίας της οικονομικής του δραστηριότητας, η οποία κοινοποιείται άμεσα σε όλες τις συναρμόδιες αρχές. Η γνωστοποίηση αντικαθιστά στο μεγαλύτερο μέρος την υποχρέωση λήψης άδειας λειτουργίας της επιχείρησης. Επίσης στο νέο σύστημα τα δικαιολογητικά που κατά περίπτωση ενδέχεται να απαιτούνται για τη λειτουργία της επιχείρησης διατηρούνται στο αρχείο της επιχείρησης και δεν προσκομίζονται στην διοίκηση.

Ειδικότερα το νομοσχέδιο για τους επιμέρους κλάδους προβλέπει:

 -Βιομηχανία μεταποίησης τροφίμων και ποτών: Καταργεί τις περισσότερες προαπαιτούμενες άδειες λειτουργίας και τις αντικαθιστά με τη γνωστοποίηση. Καταργείται η υποχρέωση λήψης βεβαίωσης καταλληλότητας ή σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας για τις δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων μη ζωικής προέλευσης. Η υποχρέωση αυτή αντικαθίσταται με την απαίτηση καταχώρισης των δραστηριοτήτων. Οι έλεγχοι προβλέπεται να διενεργούνται εκ των υστέρων βάσει αξιολόγησης κινδύνου. Η άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας από την Κτηνιατρική Αρχή για δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων ζωικής προέλευσης καταργούνται και αντικαθίστανται από απλούστερη και ταχύτερη διαδικασία μίας έγκρισης με λιγότερα βήματα διεκπεραίωσης από διοικητικής πλευράς και εμφανώς λιγότερα δικαιολογητικά χορήγησής της.

 -Επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος:Στην περίπτωση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος προβλέπει αντικατάσταση των της προέγκρισης και της άδειας λειτουργίας, που υπήρχαν μέχρι σήμερα.  Η προέγκριση αντικαθίσταται με μια βεβαίωση της Υπηρεσίας Δόμησης, η οποία θα βεβαιώνει τη δυνατότητα ίδρυσης της επιχείρησης στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να προχωρήσει άμεσα στη γνωστοποίηση της έναρξης λειτουργίας του καταστήματός του, χωρίς να απαιτείται εκ των προτέρων άδεια λειτουργίας και εκ των προτέρων έλεγχοι. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά απλοποιούνται σημαντικά και τηρούνται στο φάκελο της επιχείρησης, διαθέσιμα σε κάθε αρχή κατά τη διάρκεια του ελέγχου.

–Τουριστικές επιχειρήσεις και τουριστικά καταλύματα:

Γίνονται ταχύτερες οι διαδικασίες έκδοσης του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας  και μειώνετε ο αριθμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη λήψη του.  Μέσο πληροφοριακού συστήματος θα μπορούν να γνωστοποιούνται αυτόματα τα δικαιολογητικά αυτά  από τις επιχειρήσεις και θα προγραμματίζονται οι έλεγχοι ενώ και το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας αντικαθιστάτε με τη διαδικασία γνωστοποίησης.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομίας όπως έχει δηλώσει και η αρμοδία υφυπουργός Θεοδώρα Τζάκρη μετά τις τρεις πρώτες οικονομικές δραστηριότητες για η νομοθέτηση θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο  θα ακολουθηθεί η απλούστευση της αδειοδότησης στον τομέα της εξόρυξης, στις υπόλοιπες τουριστικές υποδομές (μαρίνες, γήπεδα γκολφ κλπ), τα έξυπνα επιχειρηματικά πάρκα και την εφοδιαστική αλυσίδα όπου θα παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες, το σύνολο της μεταποιητικής δραστηριότητας ως προς την απάλειψη της άδειας εγκατάστασης και την κυκλική οικονομία.

Ήδη η κυβέρνηση προχωράει στην υλοποίηση του έργου της πληροφορικής για την on line εξυπηρέτηση της νέας διαδικασίας αδειοδότησης που θα παραδοθεί μέχρι το 2018 και επεξεργάζεται και θα νομοθετήσει στο επόμενο χρονικό διάστημα ένα νέο σύστημα ελέγχων στο στάδιο της πραγματικής λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Το  σχέδιο νόμου, που τέθηκε σήμερα σε διαβούλευση αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση εντός του Σεπτεμβρίου, εναρμονίζεται με τα αντίστοιχα αδειοδοτικά πλαίσια των υπολοίπων χωρών της ΕΕ.